dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletสล็อตงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
งานแผนงานและงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอ?/strong>

  1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสถานศึกษ?และแผนปฏิบัติการประจำป?ตามนโยบายและภารกิจขอ?/span>สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต?แผนการศึกษาแห่งชาต?นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิกา?และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถานศึกษ?เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา?สังค?ชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดแล?/span>ดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษ?/span>
  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมา?เงินนอกงบประมา?เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจควา?/span>ต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิช?และงานต่าง ?เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภา?/span>
  6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณและเงิ?/span>นอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ?และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหน?/span>
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่า??ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษ?/span>
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้?/span>
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมา?/span>
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา?/span>


สล็อต sitemap 918kisslogin royalonlinemobile Slotpantip gclubslot sbobet777 link vao sbobet sportingbet
พฦต๊ีะฦธ พฦต๊ีะฦธ ศหฒลีะฦธ hr